Notarialna obsługa nieruchomości

Notariusz Patrycja Wojtysiak zapewnia profesjonalną obsługę notarialną transakcji na rynku nieruchomości – sprzedaż, darowizny, zamiany. Kancelaria sporządza akty notarialne na rzecz mieszkańców Retkini, Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic i okolic Łodzi. 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z notariuszem w celu wyjaśnienia wątpliwości i umówienia terminu wizyty w kancelarii.

Notariusz Patrycja Wojtysiak ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze notarialnej transakcji na rynku nieruchomości. Niemal każda taka czynność prawna to nie tylko ważna decyzja, angażująca znaczeń środki, ale również wiele wymaganych prawem formalnościami.

Jako notariusz zadbam, aby transakcja przebiegła sprawnie i bezpiecznie dla obu stron, naliczę i odprowadzę podatki, a także zgłoszę wniosek o wpis do księgi wieczeczystej.

W mojej kancelarii notarialnej oferuję pełną obsługę transakcji na rynku nieruchomości, w tym:

 • przygotowanie i weryfikację umów sprzedaży, darowizny, zamiany, najmu i dożywocia,
 • sporządzenie aktu notarialnego,
 • zgłoszenie zmian w księdze wieczystej,
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów związanych z realizowaną transakcją,
 • obliczenie należnych podatków i opłat sądowych.

Czynności notarialne dotyczące nieruchomości

Większość czynności dotyczących obrotu nieruchomościami wymaga sporządzenia umowy w postaci aktu notarialnego. Należą do nich:

 • umowy sprzedaży, darowizny i zamiany nieruchomości,
 • umowy najmu, w tym najmu okazjonalnego i instytucjonalnego,
 • umowy przedwstępne dotyczące transakcji sprzedaży,
 • umowy deweloperskie,
 • przekształcenia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność,
 • umowy zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu,
 • umowy o sposobie korzystania ze wspólnych nieruchomości,
 • umowy o dożywocie,
 • ustanawianie hipotek, służebności lub prawa użytkowania.
Zapraszam do kancelarii

Chętnie wyjaśnię wszelkie wątpliwości związane z czynnością notarialną dotyczącą nieruchomości. Dowiedz się, jakie  dokumenty niezbędne są do zawarcia transakcji, ile wynosi podatek, jakie mogą przysługiwać zwolnienia, jaka jest wysokość taksy notarialnej  i opłat sądowych.

Sprzedaż mieszkania

Sporządzenie aktu notarialnego sprzedaży mieszkania wymaga dopełnienia ściśle określonych formalności. Zarówno nabywca, jak i sprzedający mają swoje obowiązki, ale to właściciel mieszkania ma ich zdecydowanie więcej. Jednym z jego zadań jest dostarczenie odpowiednich dokumentów, które są niezbędne do bezpiecznego sfinalizowania transakcji. Kodeks cywilny określa, że sprzedaż mieszkania może być przeprowadzona wyłącznie w formie aktu notarialnego. Umowa sprzedaży zawarta bez formy aktu notarialnego nie przenosi własności nieruchomości i jest nieważna, co skutkuje brakiem wpisu w księdze wieczystej. Przed podpisaniem aktu notarialnego, należy przygotować kilka określonych dokumentów, których liczba zależy od rodzaju własności mieszkania. Dowiedz się więcej na temat sprzedaży mieszkania u notariusza.

Sprzedaż działki

Podobnie jak w przypadku mieszkania, sprzedaż działki czyli nieruchomości gruntowej wymaga sporządzenie umowy w postaci aktu notarialnego. Wyjątkiem jest działka rekreacyjna (ROD), w którym to przypadku umowa może mieć zwykłą postać pisemną, a jedynie podpisy muszą być notarialnie poświadczone. Aby czynność w kancelarii notarialnej przebiegły sprawnie, należy zebrać wszystkie wymagane dokumenty. Warto skontaktować się z notariuszem, aby ustalić jakie dokumenty będą potrzebne i w jakich urzędach można je zdobyć. Choć wszystkie procedury i formalności mogą wydawać się kłopotliwe, to przy odpowiednim przygotowaniu nie zajmą zbyt dużo czasu. Dzięki temu, że dobrze się przygotujesz, cała transakcja przebiegnie sprawnie i bez niespodzianek.

Sprzedaż domu

W przypadku sprzedaży domu czyli zabudowaną nieruchomość gruntową, wymagania są bardzo podobne, jak w przypadku działki niezabudowanej. Poza standardowymi danymi, takimi jak nadane stron umowy, cena i terminu wydanie, należy również określić:

 • podstawę nabycia – przedstawić dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do nieruchomości, np. wypis aktu notarialnego, wypis/odpis postanowienia sądu o zniesieniu współwłasności, o zasiedzeniu, o dziale spadku lub inny dokument, zaś w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • aktualny odpis księgi wieczystej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w uproszczonym planie urządzenia lasów lub decyzji z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, albo braku takich dokumentów dla nieruchomości,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu (zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) lub zaświadczenie o jego braku oraz wydanych/braku wydanych decyzjach o warunkach zabudowy lub decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy (ostateczna)
 • wypis z rejestru gruntów, zawierający klauzulę „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, zawierający klauzulę „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”, jeśli opis nieruchomości w księdze wieczystej jest niezgodny z opisem nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków lub gdy będzie następowało odłączenie części nieruchomości do nowej (innej) księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości (jeśli nieruchomość powstała w wyniku podziału).

Darowizna czyli przepisanie mieszkania

Czynność darowizny mieszkania podobnie jak sprzedaż mieszkania musi być udokumentowana umową w postaci aktu notarialnego. Identyczna jest również lista wymaganych dokumentów. Czynność taka związana jest z koniecznością opłacenia podatku od spadku i darowizna zamiast podatku od czynności cywilnoprawnych. Dowiedz się więcej na temat przepisania mieszkania.

Darowizna działki

Również i w przypadku darowizny działko czynności notarialne są bardzo podobne, a lista wymaganych identyczna jak o w przypadku sprzedaży działki. Zamiast podatku od czynności cywilnoprawnych naliczany jest podatek od spadku i darowizn obciążający osobę darowaną. Jego wysokość zależna jest od stopnia pokrewieństwa i w szczególnych przypadkach może podlegać zwolnieniu.

Umowa najmu okazjonalnego

Zgodnie z zapisami artykułu 19a ust. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów, umowa najmu okazjonalnego musi zostać zawarta w formie pisemnej, i co jest z tym związane, wszystkie zmiany wprowadzone w umowie również powinny mieć swoje potwierdzenie na piśmie. Dodatkowo, w odróżnieniu od zwykłej umowy najmu, umowa najmu okazjonalnego musi zostać zawarta na czas określony, na nie więcej niż 10 lat i musi zawierać wskazane w ustawie załączniki, z których Załącznik 1 oświadczenia Najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w zakresie opróżnienia oraz wydania lokalu” powinien mieć postać aktu notarialnego.  Dowiedz się więcej na temat umowy najmu okazjonalnego.

Zamiana nieruchomości

Zamiana nieruchomości jest czynnością cywilną polegającą na wymianie prawa własności do nieruchomości między dwiema osobami. Oznacza to, że jedna osoba przenosi własność swojej nieruchomości na drugą osobę, a ta druga osoba przenosi własność swojej nieruchomości na pierwszą osobę. Zamiana nieruchomości jest ważna prawnie tak samo, jak inne transakcje na rynku obrotu nieruchomościami i wymaga ona zawarcia umowy zamiany w formie aktu notarialnego, która musi być zarejestrowana w księdze wieczystej i tym samym jest skuteczna wobec osób trzecich. Zamiana nieruchomości zamiast odpowiadających im dwóch umów sprzedaży może być korzystna pod względem ponoszonych kosztów.

Umowa dożywocia

Osoby starsze, które chcą wesprzeć swoich bliskich i jednocześnie zapewnić sobie spokojny kąt do końca swojego życia, coraz częściej decydują się na sporządzenie umowy o dożywocie jako alternatywy dla przekazania nieruchomości w formie darowizny. Umowa o dożywocie jest zwykle korzystniejsza dla właściciela nieruchomości, ponieważ relacje między nimi a ich najbliższymi rodzinami nie zawsze pozostają idealne, a pamięć o szczodrości dziadka lub babci może z czasem zanikać. Umowa o dożywocie to czynność prawna, która gwarantuje utrzymanie w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. Jej zasady są uregulowane w Kodeksie cywilnym, w art. 908-916.

Ile wynosi taksa notarialna dotycząca nieruchomości

Taksa notarialna pobierana przez notariusza ustalana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. W przypadku transakcji związanych z obrotem nieruchomościami, honorarium notariusza liczone jest od wartości przedmiotu transakcji i wynosi:

 • 100 zł przy wartości nieruchomości do 3000 złotych,
 • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł przy wartości nieruchomości powyżej 3000 do 10 000 zł,
 • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł przy wartości nieruchomości powyżej 10 000 do 30 000 zł,
 • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł przy wartości nieruchomości powyżej 30 000 do 60 000 zł,
 • 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł przy wartości nieruchomości powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł,
 • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł przy wartości nieruchomości powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł,
 • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł (dla I grupy podatkowej) przy wartości nieruchomości powyżej 2 000 000 zł.

Notariusz określi taksę notarialną na podstawie analizy dokumentów konkretnej sprawy.

W przypadku sprzedaży niektórych nieruchomości, w tym mieszkań i działek budowlanych, wysokość taksy notarialnej wynosi połowę stawek bazowych. Stawki obniżone obowiązują w przypadku:

Honorarium notariusza obłożone jest 23-procentowym podatkiem PTiU (VAT).

W przypadku najmu okazjonalnego, stawki określone zostały osobno.

Oceń ten artykuł

Kliknij w gwiazdkę aby ocenić

Ocena 3.3 / 5. Ilość głosów 4

Na razie nikt nie oceniał. Bądź pierwszy!