Pozostałe czynności notarialne

Notariusz Patrycja Wojtysiak zapewnia profesjonalną obsługę notarialną wszystkich czynności prawnych pozostających w gestii notariusza. Kancelaria sporządza akty notarialne na rzecz mieszkańców Retkini, Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic i okolic Łodzi. 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z notariuszem w celu wyjaśnienia wątpliwości i umówienia terminu wizyty w kancelarii.

Notariusz Patrycja Wojtysiak ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze notarialnej wszystkich czynności , którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Do tych czynności należą w szczególności:

 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protokołów z poczty eletronicznej i ze strony internetowej,
 • sporządzanie poświadczeń notarialnych,
 • sporządzanie ugód notarialnych,
 • sporządzanie pełnomocnictw,
 • sporządzanie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
 • sporządzanie oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
 • sporządzanie oświadczeń woli o ustanowieniu fundacji,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
  przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów..
Zapraszam do kancelarii

Chętnie wyjaśnię wszelkie wątpliwości związane z wszelkimi czynnościami pozostającymi w gestii notariusza. Dowiedz się, jakie  dokumenty niezbędne są do dokonania wybranej czynności notarialnej, jaka jest wysokość taksy notarialnej oraz ewentualnych opłat sądowych czy podatków.

Ugoda notarialna

Ugoda notarialna (czyli pozasądowa), to prosty, szybki i skuteczny sposób na dojście do porozumienia w przypadku wystąpienia niepewności co do przysługujących im roszczeń. Ugoda pozasądowa nie powoduje powstania nowego stosunku prawnego, a jedynie ma na celu zmianę stosunku już istniejącego. Zawarcie umowy ugody przed notariuszem w wielu przypadkach zastępuje długotrwały i nierzadko kosztowny proces sądowy. Jeśli strony uzgodnią treść ugody, może być umowa może być przed notariusza sporządzona bardzo szybko, nawet w ciągu kilku dni. W przypadku, gdyby któraś ze stron odmówiła realizacji postanowień ugody, przymusowej ich realizacji można domagać się na drodze procesu sądowego. 

Pełnomocnictwo notarialne

Ustanowione pełnomocnictwa daje mocodawcy przede wszystkim większą swobodę działania, ponieważ pełnomocnik może go zastąpić w wykonywaniu określonych przez treść pełnomocnictwa czynności. Pełnomocnikiem może zostać każda osoba, która jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych.  Skutki czynności dokonanych przez pełnomocnika w ramach udzielonego pełnomocnictwa przechodzą bezpośrednio na mocodawcę. Skorzystanie przez mocodawcę z pomocy pełnomocnika jest opcją, a nie obowiązkiem. Mocodawca nie wyzbywa się prawa do działania osobiście. W kancelarii sporządzamy następujące rodzaje pełnomocnictw:

 • Pełnomocnictwo ogólne, którego mocodawca udziela do wykonywania czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu (w tym do administrowania swoim majątkiem). Tego rodzaju pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ale nie wymaga precyzowania zakresu czynności, do których upoważniony jest pełnomocnik.
 • Pełnomocnictwo rodzajowe, czyli udzielane po to, by pełnomocnik mógł w imieniu mocodawcy cyklicznie wykonywać określony rodzaj czynności. Treść takiego pełnomocnictwa zawsze musi jasno stanowić, jakiego dokładnie rodzaju czynności dotyczy, przy czym zakres czynności może zawierać się w ramach wyznaczonych przez zwykły zarząd, ale może także wykraczać poza jego zakres.
 • Pełnomocnictwo procesowe, które pozwala pełnomocnikowi na reprezentowanie mocodawcy w trakcie czynności sądowych – w tym do stawiennictwa w sądzie, uczestnictwa w rozprawach itp. W przypadku tego rodzaju pełnomocnictwa istnieją ograniczenia w zakresie podmiotów mogących występować jako pełnomocnik procesowy. 
 • Pełnomocnictwo szczególne, które precyzyjnie określa zakres kompetencji udzielanych pełnomocnikowi przez mocodawcę. Takie pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika wyłącznie do wykonania wskazanej w nim czynności i nie jest ważne w odniesieniu do jakichkolwiek innych sytuacji. Jeżeli w odniesieniu do danej czynności wykonanie jej w ważny sposób wymaga konkretnej formy, także i pełnomocnictwo musi zostać sporządzone właśnie w takiej formie.

Poświadczenie notarialne

W kancelarii sporządzamy następujące rodzaje poświadczeń:

 • własnoręczność podpisu;
 • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
 • datę okazania dokumentu;
 • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Zazwyczaj poświadczenie notarialne można w naszej kancelarii uzyskać od ręki, jeżeli notariusz nie ma w tym czasie innych obowiązków.

Oceń ten artykuł

Kliknij w gwiazdkę aby ocenić

Ocena 5 / 5. Ilość głosów 1

Na razie nikt nie oceniał. Bądź pierwszy!